Skip to content

Yintoni isifo seswekile?

Usandula kufunyaniswa unesifo seswekile…. Wamkelekile eqeleni! Siyakuvuyela ukuba nawe apha, nangona ingeyonto uzikhethele yona. Xa uzama ukwazi malunga neendidi ezahlukeneyo zesifo seswekile, nokucacisela abantu ingakunceda ukwazi nzulu ukuba isebenza njani.Ihamba kanje…Ingaba ikhona imibuzo? Sifakele i-emeyile okanye ubuze kwiqela elikhulu laseMzantsi Afrika labantu abaphila nesifo seswekile iDiabetic South Africans.

Yintoni isifo seswekile?

Ukuqondisisa  isifo seswekile

Ufuna ukwazi ukuba isifo seswekile sisebenza njani emzimbeni wakho? Nantsi ingcaciso elula.

Konke kuqala ngokutya. Ikhabhohayidratsi( ezaziwa njengesitatshi)  ozityayo ziyaqhekezwa zibeyiglukhozi, uhlobo lweswekile. Leswekile ifunxwa ligazi elihamba emzimbeni zibe yiswekile yegazi. Ukuphuma kwehomoni yeinsulini esuka enjekeni yakho (pancreas) evumela ukuba le swekile idlule egazini iye kwiiseli ezivelisa amandla omzimba. Ngalendlela i-insulini incedisa ukulawula amazinga eswekile yegazi, ivumele umzimba ukuba usebenzise amandla asuka kwisitatshi.

Ebantwini abaphila nesifo seswekile, umzimba uvelisa i-insulini encinci okanye ingayivelisi nakancinci okanye umzimba awukwazi ukuyisebenzisa i-insulini kakuhle. Loo nto ithetha ukuba iglukhozi (esuka ekutyeni kwakho) ayidluli kakuhle ukusuka egazini lakho ukuya kwiiseli. Kakngangokuba, uglukhozi iyenyuka egazini lakho,yenze ukuba iswekile yegazi inyuke. Ekuhambeni kwexesha, iglukhozi ephezulu egazini ingenza umonokalo ezintsweni,emehlweni,kwinkqubo yovalo yomvimba nentliziyo.

Iindaba ezimnandi zezokuba ngesicwangciso sonyango esisiso ungakwazi ukulawula esisimo, ukuze uphile ubomi obude,ubusempilweni, nendlela yokuphila esebenzayoi Akukukho nto onoyenza xa ufunyaniswe unesifo seswekile- kufuneka uqaphelisise kuphela.

Khumbula oku kulandelayo (TEEL):

Yitya amayeza nepilisi zakho ngokomyalelo kagqirha
(Take your medication as your doctor tells you to)

Yitya ukutya okusempilweni
(Eat healthy food)

Zilolonge, kancinci yonke imihla
(Exercise, a little every day)

Yehlisa umzimba, ukuba kuyadingeka
(Lose weight, if you need to)

types of diabetes

 

Iindidi zesifo seswekile


Udidi lokuqala lwesifo seswekile

Ziipensenti ezi-5 ukuya kwipesenti ezili-10 zesifo seswekile. Udidi lokuqala lwesifo lubangela ukuba umzimba wakho usebenze ngendlela engaqhelekanga, apho umzimba uzijikelayo utshabalalise iiseli kwinjeke yakho ezivelisa i-insulini. Indibanisela ye-insulini yonke imihla kunye nesicwangciso sendlela yokutya siyafuneka ukuze ukwazi ukuyilawula. 

Udidi lwesibini lwesifi seswekile

 Ibalelwa kumyinge weepesenti ezingama-90 eengxelo, udidi lwesibini ludla ngokudibanisa ukunqongophala kweinsulini nokuxhathisa kwi-insulini. Yenzeka kakhulu ebantwini abanemizimba emikhulu. Inyathelo lokuqala lokulawula udidi lwesibini kukutshintsha indlela yokuphila, ngokuzilolonga,ukutya ukutya okusempilweni nokwehlisa umzimba xa kudingeka. Xa isimo siqhubeka, iipilisi eziselwayo kunye nenaliti yeinsulini ingadingeka. 

Isifo seswekile sokukukhulelwa (GDM)

GDM luhlobo lwesifo seswekile esiqala ukufunyaniswa xa ukhulelwe. IGDM idla ngokunyamalala emva kokukhulelwa, kodwa abafazi nabantwana basengozini yokubanodidi lwesibi lwesifo seswekile ekuhambeni kwexesha.

5 symptoms of diabetes

Fumana uvavanyo unyaka nonyaka

Ukufunyanwa ukuba unesifo sewekile kwangoko kubalulekile, njengoko ukuba umzimba utyilwe kwiglukhozi eninzi emzimbeni kungenza umonakalo omkhulu. Abanye abantu abanodidi lwesibini ababonisi zimpawu zaswekile yegazi eziphezulu, ke ukuhlola iswekile ekhemesti yindlela  yokuqinisekisa. Uhlolo lwesifo seswekile lwenziwa ngohlolo lwegazi lokuprika umnwe – yiya kwikhemesti ekufutshane okanye ikliniki ukwenza oluhlolo, luyakhawuleza kwaye alubuhlungwanga. Fumana iimpawu zesifo seswekile apha iimpawu eziqhelekileyo zesifo seswekile .

Icala leemvakalelo zesifo seswekile

Inxalenye enkuulu yokuphila nesifo seswekile kukukhangela iicala lwemvakalelo zesisifo. Kwenza umahluko omkhulu ukubanogqirha olungileyo ( Nalu uluhlu lweengcali eMzantsi Afrika iingcali ezigqwesileyo eMzantsi Afrika ngokuchongwanga luluntu). Kuyanceda nokubayinxalenye yoluntu oluphila nesifo seswekile: sithanda ukusebenzisa iDiabetic South Africans  kuFacebook, kodwa zikhona neenombolo zamanye amaqela kwintanethi ongazithanda apha online communities.

Isifo seswekile kunye noxinzelelo lwengqondo nazo zixhaphakile, ngako ke kuyanceda ukwazi ngokunokwenzeka. Ukudinwa komzimba yinto ekumele wazi ngayo – ngamanye amaxesha ivakala idinisa into yokujongana nazo zonke ezi zinto zincinci yonke imihla. Kulungile!   Ukujongana nokufunyaniswa unesifo seswekile  kungumceli mngeni kukodwa. ….. Khumbula ukuba awuwedwa,sonke sisuka apho. Nangona kubonakala ngathi akusoze uyiqondisise, ibalula ngokuhamba kweminyaka.

Funda banzi


Translation by Siwaphiwe Sibeko

Photo by AbsolutVision on Unsplash

Published inisiXhosa

Join our diabetes community

Translate

One Comment

What do you think?