Skip to content

Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika

Sifumana umbuzo omnye qho ngeveki kwikhasi lethu lonxibelelwano leFacebook iDiabetic South Africans :unganceda ucebise ngengcali yesifo seswekile (kwesosixeko sithile)?

diabetes doctor and diabetes specialist in south africa

Siyesibuze uluntu oluphila nesifo seswekile, sifumane iimpendulo ezimangalisayo. Ndibone kuluncedo ukuqokelela zonke ezompendulo endaweni enye. Ukuba ukhangela ingcali yesifo seswekile jonga koluluhlu lungezantsi. Ndifake nezimvo  ngamagama akekeleyo xa abantu benento ekhethekileyo abafuna ukuyithetha. Ukuba nawe unayo ingcali onokusicebisa ngayo, sicela wabelane nathi! Ungabhala izimvo zakho kwelikhasi okanye kwikhasi lika facebook  iDiabetic South Africans.

Ezi zizo zonke iingcali zesifo seswekile ngokucetyiswe yidiabetes community– oogqirha bamadlala endocrine kunye notitshala ngesifo seswekile abambalwa.


ERhawutini


Fumana ingcali yesifo seswekile eRhawutini:

 • Gqr. Zaheer Bayat
 • Gqr. Sundeep Ruder
 • Gqr. Segal  eDonald Gordon (Wits University Donald Gordon Medical Centre)
 • Prof Wing kwiziko iDonald Gorden  – (011) 356-6000‬.
  Uyamangalisa. Watshintsha ubom bam kwiminyaka emine egqithileyo.
 • Gqr. Adri Kok, Union Hospital, Alberton
 • CDE eHoughton – 011 712 6000‬
  Liziko elimanagalisayo! Ndiphantsi kolawulo nengcebiso ezimanagalisayo zika Gqr.. Stanley Landau.
  1) Oogqirha noGqirha bamadlala e-endrocrine.
  2) Ijim
  3) ugqirha wokutya
  4) ilebhu iLancet
  5)  Ikhemesti! Ayinakubangcono ngaphezu koku!
 • Gqr. Mayet eCDE eHoughton nguGqirha wesifo seswekile,  Gqr. David Segal yingcali yesifo seswekile ebantwaneni.
  Kuxhomekeka ekubeni unaso na isibonelelo sezonyango(Medical Aid). Njengezigulana zabucala amaxabiso aphantsi kunababhatala ngesibonelelo sezonyango(Medical Aid) 
 • Gqr. Debbie Gordon eCentre for Diabetes – 011 356 6040.
  Uyamangalisa kakhulu!
 • CDE Houghton:
  Ugqirha onyanga izifo ezinxulumene neenyawo – Rae Bernstein
  Umongikazi ofundisa ngesifo seswekile – Vanessa Brown
  Ugqirha onyanga izifo ezinxulumene namehlo – Dr Peter Van Lingen/Dr A Taylor Donald
 • Gqr. Brian Kramer or Prof Larry Distiller.
 • Tabitha Hume Ngugqirha wokutya abhalisiweyo ngokusemthethweni omangalisayo.
 •  Gqr. Erasmus and associates eBenoni:
  uGqr.Erasmus ugqwesile!
 • Diabetic Clinic  eCharlotte Maxeke Hospital
  Isibhedlela saseRhawutini (Charlotte Maxeke) sinnengcali ezigqwesileyo zesifo seswekile eMzantsi Afrika.
 • Utishala wesifo seswekile Charlotte Meschede eParkmore Medical Centre
 •  Gqr. Reyneke eLife Springs Parkland
 •  Gqr. Chiba esibhedlele iClinton Alberton
 •  Gqr. Andre Pieterse, eLinksfield
 • Jen Whittal: Utishala wesifo seswekile eBryanston – 083 441 5089.
  Ukuxhobisa ngokukhetha izigqibo ezifanelekileyo  ngobulumko ezishiya unoncumo.
 • Gqr. Jhetam: ugqirha onyanga izifo izinxulumene namehlo Kwisibhedlele iMilpark nekiliniki yabucala eLenasia

Fumana ingcali yesifo seswekile eCenturion:

Fumana ingcali yesifo seswekile ePitoli:

Nguyena ugwesileyo!

Fumana ingcali yesifo seswekile eBoksburg:


Mpumalanga

Fumana ingcali yesifo seswekile eSikunda:

Fumana ingcali yesifo seswekile eMalahleni:

 • Gqr Lombard no Kate Ratcliff eDiabetic Clinic in Witbank – 013 697 2407
  Ndinabo phantse iminyaka esibhozo ngoku iHBA1C  yam yasuka ku 10.8 yaya ku 6.0. Balungiselela onke amadinga akho onyaka noKate, utitshala wesifo seswekile, ugqirha onyanga izifo ezinxulumene nemilenze,ugqirha wamehlo kunye nogqirha wokutya. Ubona ugqr Lombard rhoqo xa ubona ababantu ndibakhankanye ngentla. Bafumene iimbasa kwibhodi yemanyano zonyango bonke bayamangalisa! 
 • Dr Kathy Bridgens: ugqirha wezifo ezinxulumene namehlo.


KwaZulu/Natali


Fumana ingcali yesifo seswekile eThekwini:

Fumana ingcali yesifo seswekile eMgungundlovu:

Fumana ingcali yesifo seswekile eHilton:


Freystata


Fumana ingcali yesifo seswekile eVelkom:

 • Dr. Colyn: Ugqirha wabantu abadala wezonyango lwangaphakathi  eMediClinic eVelkom


Mpuma Koloni


Fumana ingcali yesifo seswekile eBhayi:

Fumana ingcali yesifo seswekile eMonti:

 • Gqr Sean Murray
 • Unathi Daweti: Ummongikazi ongutitshala wesifo seswekile
  Ugqwesile!


Ntshona Koloni


Fumana ingcali yesifo seswekile eKapa:

Sisonke kule nto.   

Translation by Siwaphiwe Sibeko

SHARE THIS ARTICLE
What to read next
Join South Africans with Diabetes on Facebook

Join our diabetes community

Be First to Comment

What do you think?

Sweet Life is a registered NPO/PBO (220-984) with a single goal: to improve diabetes in South Africa. We are funded by sponsorships and donations from aligned companies and organisations who believe in our work. We only share information that we believe benefits our community. While some of this information is linked to specific brands, it is not an official endorsement of that brand. We believe in empowering people with diabetes to make the best decisions they can, to live a healthy, happy life with diabetes.