Skip to content

Ingabe uyazazi izimpawu ezinhlanu zesifo sikashukela?

Oyedwa kwababili unesifo sikashukela esingakatholakali eNingizimu Afrika. Ingakho kubalulekile ukuthi siveze izimpawu ezinhlanu zesifo sikashukela ukuze bonke abantu bazi ngazo ngisho nalaba obaziyo. Kahle lokho ikhona lokhu okuqukethwe inhlangano ebizwa ngokuthi  Know Diabetes movement: Singasishintsha isibalo sabantu abangakatholakali ukuthi banalesifo ngokuthi sidlulisele lezimpawu kwimndeni yethu kanye nezihlobo zethu, siphinde sibanxuse ukuthi bawuhlabe bawulawule batshele nabanye abantu abasekudeni nathi. Zibandakanye nathi ekhasi Diabetic South Africans ukuthola ulwazi olwanele lokuthi uphile kanjani uma unesifo sikashukela

5 symptoms of diabetesIzinkomba Ezinhlanu ezikhombisa ukuthi unesifo sikashukela

  1. Ukulambela ukudla kakhulu
  2. Ukomela kakhulu amanzi
  3. Ukuya njalo endlini yangasese uyozikhulula [Ukuyochama]
  4. Ukuzizwa ukhathele
  5. Ukungaboni kahle emehlweni

Ukuhlolela izinga likashukela emzimbeni kuyashesha futhi ke kulula – kanti ke nemiphumela uyithola ngokukhulu ukushesha lokhu ngoba phela kuthatha imizuzu emihlanu. Sicela nigqugquzele wonke umuntu ukuthi ahlole ushukela akanawo emzimbeni unyaka nonyaka!

test your blood sugar for symptoms of diabetesIngabe khona imbuzo onayo mayelana nesifo sikashukela? Vakashela ikhasi lethu  Diabetes Info section bese usebenzisa isikhala sokubheka imbuzo khona uzokwazi ukuthola izimpendulo ezifanele. Ingabe kusekhona eminye imbuzo onayo? Sithumele umlayezo nge meyili yethu, thina ke sizobe sisebenzisa ongcweti bethu  diabetes experts khona bezokwazi ukuphendula imbuzo yakho ngendlela eyenelisayo.

SHARE THIS ARTICLE
What to read next
Join South Africans with Diabetes on Facebook

Join our diabetes community

Be First to Comment

What do you think?

Sweet Life is a registered NPO/PBO (220-984) with a single goal: to improve diabetes in South Africa. We are funded by sponsorships and donations from aligned companies and organisations who believe in our work. We only share information that we believe benefits our community. While some of this information is linked to specific brands, it is not an official endorsement of that brand. We believe in empowering people with diabetes to make the best decisions they can, to live a healthy, happy life with diabetes.