Skip to content

Ingabe imuphi ushukela owenele nojwayelekile emzimbeni?

Lona umbuzo omuhle, ongakanani ushukela owamukelekile emzimbeni, abantu bona abanalesifo kumele balwele ukuthi ube mngakanani egazini labo? Isifo sikashukela simayelana nokwenza okwanele, akumele unyuke kakhulu ngoba uma kungenjalo kuba nezinkinga ezikhona okumele umuntu azikhathaze ngazo long-term complications. Ungehlu kakhulu, okanye uzodinga emergency help. Phakathi nendawo, ngoba phela sikhona isikalo esanele.

normal blood sugar

Isikalo sikashukela esamukelile egazini

Isikalo okumele sibhekwe abantu abanesifo sikashukela kumele kube 4mmol/l kuya ku 7mmol/l. Kanti ke engaphansi kuka 4mmol/l ( kanye futhi nengaphansi kuka 3mmol/l) incane kakhulu (hypoglycemia) lokhu okubeka umuntu engcupheni enkulu, kanti ke futhi kungagcinela ekutheni umuntu aquleke noma kuphazamiseke umqondo wakhe nendlela akacabanga ngayo.

Kanti ke naphakathi kuka 7mmol/l kanye no 10mmol/l isibalo esingconywana sona, noma ke lokho kusho ukuthi osonhlalakahle kumele bahlale beqaphile ukuthi isibalo asidlulo ku 9mmol/l. Uma isikalo sisuke singaphezulu kuka 10mmol/l sisuke sesikhulu kakhulu lapho.

Gcina isikalo sikashukela emzimbeni wakho esimweni esikahle

Uma kukunika inkinga ukuthola isikalo osifunayo, nakhu ke okumbalwa ongakwenza.

  1. Shintsha indlela odla ngayo nokudla okudlayo. Ingabe udla healthy diabetes diet? Ingabe udinga ukwehlisa isikalo sokudla okunesitashi ukulungisa ushukela egazini? Nakhu ke simple way to eat LCHF.
  2. Zivocavoce. Noma ngabe ukhetha yiphi indlela yokuzivocavoca, kubalulekile ukuthi kube imizuzu engamashamu amabili noma amashumi amathathu njalo ngosuku. Kanti ke ngolwazi olwengeziwe ungabheka lana all the fun ways to get fit here.
  3. Idla imishanguzo yakhona. Ukudla imishanguzo yesifo sikashukela ngendlela otshelwe ngayo osonhlalakahle kuhle ekutheni ushukela wakho ube sesimeni esihle. Uma imithi oyisebenzisayo ikwenza ungazizwa kahle, kuhle uxhumane no mhlengikazi wakho.
  4. Zibandakanye nomphakathi wabanesifo sikashukela. Kubalulekile ukuthola ukwesekwa ngabanye abantu abanesifo sikashukela ohambweni lakho lansukuzonke njengomuntu onoshukela. Diabetic South Africans Ikhasi elikhulu lase Ningizimu Afrika labantu abanesifo sikashukela – zibandakanye nathi kulona!

Vele wenze okungangamandla akho

Sonke siziphilela ngezindlela ezahlukene, kanti ke noshukela wethu egazini wenza ngendlela ehlukile ezimweni ezahlukene. Okubalulekile ukuthi wena wenze okusemandleni akho – ikhona kuphela lokho ongakwenza. Sisonke kulento!

SHARE THIS ARTICLE
What to read next
Join South Africans with Diabetes on Facebook

Join our diabetes community

Be First to Comment

What do you think?

Sweet Life is a registered NPO/PBO (220-984) with a single goal: to improve diabetes in South Africa. We are funded by sponsorships and donations from aligned companies and organisations who believe in our work. We only share information that we believe benefits our community. While some of this information is linked to specific brands, it is not an official endorsement of that brand. We believe in empowering people with diabetes to make the best decisions they can, to live a healthy, happy life with diabetes.