Skip to content

Indlela yokudla yezinsuku eziyiSikhombisa yama carbs amancane

Ukuhlelela indlela yokudla kusiza kakhulu, kodwa kuze kube imanje, besingakabi nayo indlela yokuhlela ukudla yama carbs amancane ebesingayabela nina. Kodwa ke namhlanje lokho sekushintshile njengoba ungakhetha phakathi kwe balanced meal plan esuka esitolo sakwa Pick n Pay, okanye le five-healthy-meal-plans-for-diabetics/”ns yona esuka kwa Sanofi ( ehlanganisa abadla izitshalo kuphela, abongayo kanye neyabase Ndiya) bese futhi kuba eyama carbs amancane, kanti ke lezi ezimbili izinhlelo zokudla zezinsuku eziyisikhombisa zisuka ku Banting. Kahle kahle nje kunezinhlelo zawo wonke umuntu akekho osele ngaphandle!

Lana ke nazi izinhlelo ezimbili zokudla zama carbs amancane okungakhethwa kuzona kusuka kwe: Zezinsuku eziyisiKhombisa, bese kuba ezokonga zazo izinsuku eziyisikhombisa nazo. Sicela ucofe  kwi “link” engezansi kwesithombe. Ukuze uthole imniningwano ethe xaxa, ngena lana  an easy way to eat low carb kanye nalana low carb-fat-protein diet debate, kanti ke ungaphinde futhi ubheke lana izinto zakho low carb diabetic pantry.


Uhlelo Lwezinsuku Eziyisikhombisa Lwama Carbs Amancane


Uhlelo Lokudla Lwama Carbs Amancane Lwabongayo


Amacebo ngendlela yokudla “Banting” yawo wonke umuntu

Lezindlela zokuhlela indlela yokudla zezinsuku eziyiSikhombisa zisuselwa kwincwadi Banting 7 Day Meal Plans book: yona enekhulu (100) nangaphezulu zezindlela zokupheka ezithakasela abantu abangaphezu kweSigidi kanye nesiKhombisa (1.7 million) ngaphezulu. Lencwadi ke inikeleza ngezinhlelo ezifana ne Budget Banting, izindlela zokudla, amasu, kanye namaqhinga.

Lencwadi ayibhaliwe ososayensi, okanye abahlengikazi, kanye nezincweti kwezokudla kodwa ihlanganiswe abantu abathathu abathatha isinqubo sokuthi bake bacubungule kahle izimpilo zabo. Baphethe ikhasi elisenkundleni yezokuxhumana uFacebook Banting 7 Day Meal Plans Facebook group, linjalo nje lilandelwa izinkumbi zabantu ezingaphezi kwezigi ezimbili nesigamu (2.3 million), okuyilona qoqo elinabantu abaningi emhlabeni wonke elimayelana nezempilo mayelana nokudla.


SHARE THIS ARTICLE
What to read next

Ramadan and Diabetes

How do Ramadan and diabetes combine? What are some guidelines for Muslims wanting to observe Ramadan? We asked Dr Nafisa Khan and Tahmeed Omar to

Read More

Diabetes Stories

We know that it can be hard to take in all the information you need to manage diabetes. If you’re looking for an easy way

Read More
Join South Africans with Diabetes on Facebook

Join our diabetes community

Be First to Comment

What do you think?

Sweet Life is a registered NPO/PBO (220-984) with a single goal: to improve diabetes in South Africa. We are funded by sponsorships and donations from aligned companies and organisations who believe in our work. We only share information that we believe benefits our community. While some of this information is linked to specific brands, it is not an official endorsement of that brand. We believe in empowering people with diabetes to make the best decisions they can, to live a healthy, happy life with diabetes.