Skip to content

Incwadi Yamahhala Yomhlahlandlela Wokudla Yesifo Sikashukela

“Nginesifo sikashukela. Ngabe yini okumele ngiyidle noma ikuphi ukudla okumele ngikudle?” Lona ke umbuzo ojwayelwe ukubuzwa kakhulu ekhasini lethu eliku Facebook: Diabetic South Africans. Ingakho ke sisungule lelikhasi lokudla kwabantu abanesifo sikashukela okumele balisebenzise: Linemigomo elandelwayo eqondene nokuthi ikuphi ukudla okumele ukhethe ukukudla, nokuthi isikalo sakhona kumele sibe singakanani.

diabetes food guide

Umqulu Onolwazi Lokudla Kwabantu Abanesifo SikaShukela

Sihlanganise nalu uhlu lwamahhala lokudla kwabantu abanesifo sikashukela ukuze sibasize bathathe izinqumo ezilungile ngokudla okunempilo. Zitholele nalu ibhuku lamahhala noma uchofoze ngezansi ukuze uzitholele lelibhuku okanye uzifundele wena usebenzisa ubuchwepheshe besimanje.

Ikuphi ozokuthola kulomqulu onokudla kwabanesifo sikaShukela:

Lawa ke ngamanye amakhasi atholakala ngaphakathi kulomqulu, akhombisa uhlobo lolwazi ozoluthola ngaphakathi. Umbono ukuthi kube into yansuku zonke ukuthi uhlale ubheka ukuthi iziphi izinqumo okumele uzithathe mayelana nesifo sikashukela uma udla ukudla kwasekuseni, okwasemini kanye nantambama.

Ingani kusungulwe lomqulu omeyalana nesifo sika Shukela

Sifuna ukukusiza: siyazi ukuthi kunzima kanjani ukuthatha isinqumo sokuthi udle nhloboni yokudla – kube kungakanani- uma unesifo sikashukela. Siyathemba ke lencwadi ukuthi izoba usizo: Ngoba phela iyakutshela ukuthi ukhethe kuphi ukudla, kanti nokuthi kunomsoco ongakanani. Lelibhuku elabantu abanesifo sikashukela bohlobo luka Type 1 kanye no Type 2.

Ukunanakelele isifo sikashukela kubalulekile. Ukudla ukudla okusesimeni kungakusiza uphile impilo ejwayelekile, futhi ube umqemane. Nantu ke uhlu okumele ulukhethe lwakho kanye nomndeni wakho.

Khumbula:

» Ungakweqi ukudla, lokhu kusho ukuthi idla ngesikhathi okumele udle ngaso.
» Idla izitshalo nsukuzonke.
» Idla ubhontshisi osuka emasimini ngokujwayelekile.
» Khetha amafutha ezitshalo esikhundleni salawa ajweyelekile.
» Uzame ukugwema kudla okunosawoti kakhulu kanye nokuwufaka kakhulu ekudleni.
» Uzame ukugwema izinto ezinoshukela omningi.
» Phuza amanzi kakhulu, ahlanzekile nsukuzonke.
» Zivocavoce.

Awuwedwa kulokhu!

Sicela ube nathi ungene ekhasini lethu elitholakala enkundleni yezokuxhumana Facebook: Diabetic South Africans.  Okanye ubheke kulelikhasi www.sweetlife.org.za noma leli www.pnp.co.za/livewell ngolwazi oluthintelana nesifo sikashukela.

Ingabe ikhona imniningwane okubonakala engathi isele ngaphandle kuleli khasi? Sicela nisivakashele lana.

SHARE THIS ARTICLE
What to read next
Join South Africans with Diabetes on Facebook

Join our diabetes community

Be First to Comment

What do you think?

Sweet Life is a registered NPO/PBO (220-984) with a single goal: to improve diabetes in South Africa. We are funded by sponsorships and donations from aligned companies and organisations who believe in our work. We only share information that we believe benefits our community. While some of this information is linked to specific brands, it is not an official endorsement of that brand. We believe in empowering people with diabetes to make the best decisions they can, to live a healthy, happy life with diabetes.