Ezinjani lezinhlobo zikashukela ezibizwa ngo Type 1 & Type 2?

Eminye yemibuzo eminingi esibuzwa yona eNingizimu Afrika Diabetic South Africans  ngoshukela ukuthi kanti unezinhlobo ezingaki. Zintathu ke izinhlobo zalesifo ezikhona, ezibizwa ngamagama ahlukene ngokuhluka kwazo. … Continue reading Ezinjani lezinhlobo zikashukela ezibizwa ngo Type 1 & Type 2?